Informace o nakládání s osobními údaji

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost Miroslav Šraga, se sídlem Chalúpky 436, 691 01 Moravský Žižkov, IČ: 47364858, DIČ: CZ6607101413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Brně, oddíl C, vložka 73328  (dále jen „Miroslav Šraga“)  v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti v České republice shromažďuje, zpracovává a uchovává některé údaje vztahující se k Vaší osobě.  

1. Nakládání s osobními údaji zákazníků

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vnitropodnikovými pravidly si Vás dovolujeme tímto podrobněji informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o právu přístupu k Vašim osobním údajům, právu na opravu Vašich osobních údajů, jakož i o dalších právech podle zákona o ochraně osobních údajů.

1.1. Účel shromažďování, zpracovávání a uchovávaní osobních údajů

 Miroslav Šraga shromažďuje, zpracovává  a uchovává Vaše osobní údaje

pro účely:

a) plnění smlouvy nebo jednání o uzavření nebo změně smlouvy ;

b) státní statistické služby;

c) archivnictví;

d) plnění právních povinností uložených příslušnými právními předpisy (včetně archivování a uchovávání příslušné dokumentace vztahující se ke vzájemnému smluvnímu vztahu);

 

Tato zpracování Vašich osobních údajů nejsou podmíněna Vaším souhlasem vzhledem k tomu, že jde o zpracování  uložené zákonem, resp. zpracování, které zákon o ochraně osobních údajů umožňuje i bez Vašeho souhlasu. 

Vedle výše uvedeného Miroslav Šraga shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pro reklamní a marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení (všech forem sdělení určených k přímé i nepřímé podpoře zboží či služeb.

Shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem je zcela dobrovolné a je podmíněno Vaším souhlasem s takovýmto zpracováním. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

1.2. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů

Rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že Miroslav Šraga shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů. Níže uvedené osobní údaje zpracováváme ve vztahu k potenciálním, současným i minulým zákazníkům. 

 

Rozsah Vašich osobních údajů, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, zahrnuje zejména identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, identifikační číslo (IČ), adresu sídla, adresu pro doručování (korespondenční adresu), telefonní číslo, e-mailovou adresu),

 

1.3. Doba zpracování osobních údajů

 

Miroslav Šraga pro výše uvedené účely Vaše osobní údaje zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu jednání o smluvním vztahu, po dobu trvání smluvního či jiného vztahu k naší společnosti a dále po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.

 

1.4. Způsob zpracovávání osobních údajů

 

Osobní údaje, které o Vás Miroslav Šraga zpracovává za výše uvedenými účely, jsou zpracovávány manuálně naší společnosti případně účetním a webmasterem se zpracovatelskou smlouvou.

 

2. Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji

 Dovolujeme si Vás tímto informovat, Miroslav Šraga při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Na základě povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto současně rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z tohoto zákona.

Požádáte-li nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje o Vaší osobě zpracováváme.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

a) od nás požadovat vysvětlení;

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

 

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav. Nelze-li Vaší žádosti vyhovět, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3. Kontaktní údaje

 

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti Miroslav Šraga, můžete naši společnost kontaktovat elektronickou poštou na adrese info@pivovar.in nebo na níže uvedené poštovní adrese:

Miroslav Šraga

Chalúpky 436

691 01 Moravský Žižkov